Test

A moz­gás kedvező élet­tani hatá­sai

A sportmoz­gás jóté­kony élet­tani hatá­sai sokrétűek, s a ked­vező hatá­sok már rend­sze­re­sen vég­zett, köze­pes inten­zi­tású (heti 800‑2000 kcal energiafelhasználás) moz­gás hatá­sára is bekö­vet­kez­nek. Külön hang­sú­lyo­zható, hogy a ked­vező vál­to­zá­sok rend­sze­res moz­gás ese­tén min­den kor­osz­tály­ban, még a 65 éven felü­liek köré­ben is kiala­kul­nak. Nézzük, melyek ezek!

vous - 2021.05.19.
A moz­gás kedvező élet­tani hatá­sai
  • A rend­sze­res edzés fokozza a szív és a tüdő tel­je­sítő­ké­pes­sé­gét.
  • Csök­kenti a szív­izom­zat oxi­gén­igé­nyét, ami­nek külö­nö­sen nagy jelentő­sége van koszorúér-betegségben szen­vedők szá­mára.
  • Rend­sze­res edzés hatá­sára csök­ken a vérzsírszint.
  • Csökken a vér­nyo­más.
  • Az izom­munka csök­kenti a vér­cu­kor­szin­tet.
  • Segít megő­rizni a test­súlyt.
  • Így kife­je­zet­ten elő­nyös hatású töb­bek között pél­dául cukor­be­teg­ség­ben szen­vedők­nek.
  • Kedvező azoknak is, akik foko­zot­tan veszé­lyez­te­tet­tek szív- és érrendszeri beteg­sé­gek tekin­te­té­ben.

A rend­sze­res moz­gás elő­nyös hatása olya­nok­nál is kimu­tat­ható, akik­nél már kiala­kult vala­mi­lyen koszorúér-betegség: szívizom-infarktuson áteset­tek köré­ben növe­ke­dett túl­élést tapasz­tal­tak azok­nál, akik rend­sze­res test­moz­gást iktat­tak az életükbe

Címkék: #egészség
Ajánlott cikkek

Top cikkek

Világ

Már csak a szakdolgozat választ el a diplomádtól?
Világ
Már csak a szakdolgozat választ el a diplomádtól?
vous - 2023.01.19.
Minden gólyát a szakdolgozattal riogatnak, akik ezt persze rendszerint nem veszik komolyan, hiszen még annyira távolinak tűnik, és amúgy is az új élethelyzet felett érzett eufória tompít minden aggodalmat.

Otthon

Kényelem és praktikum egy szűkebb nappaliban is
Otthon
Kényelem és praktikum egy szűkebb nappaliban is
vous - 2023.01.26.
Amikor a nappalinkat rendeznénk be, az elsődleges szempontunk egyértelműen a kényelem, hiszen ez az a helyiség, ahol általában a legtöbb időt töltök, és ahol vendégeket is fogadunk. A helyiség mérete azonban olykor határt szab a lehetőségeknek: a praktikus helykihasználásra is figyelmet kell fordítani amellett, hogy egy kellemes hangulatú, jól használható nappalit szeretnénk kapni. Szerencsére a széles bútorválaszték ebben mellettünk áll.